سلام بر آنان که بیهوده دوستشان داشتم.

محمود درویش