مغز من میتواند تو را با یک خاطره هزار بار به یاد بیاورد. هربار شفاف تر، با جزئیات ببشتر، با شاخ و برگ پررنگ تر.

نازنین هاتفی