تو چگونه یاری باشی که اندرونِ رگ و پی و سر یار را چون کف دست ندانی؟

شمس تبریزی؛ مقالات