نوشت: مثل بچه ها می مونید شما؛ لجتون میگیره، دعوا میکنید، خودخوری میکنید، سوء برداشت میکنید. در صورتی که میتونید با یه توضیح دو خطی همه چیز رو حل کنید.

من هنوزم بلد نیستم اون توضیح دو خطی رو بدم.