پایین آینه قدی خونه رو هیچ وقت تمیز نمیکنم. چون پر از اثر انگشت ها و دستهای ترنم هست. و چقدر قشنگه جای دستهای کوچولوش.