میگم نکنه اشرف مخلوقات بودن انسان ماجرای شاگرد شر کلاس هست که مبصرش میکنن تا آروم بگیره!