جهان به خدا نیاز داره. نه برای عتاب و خطاب و وعده بهشت و ترس جهنم.

تمام روز با زیبایی های شهر که برقصی , شب دلت خونه رو میخواد تا بغلت کنه؛ با آشنایی و امنیتش.

جهان به خدا نیاز داره که بی پناهی انسان ابدی نباشه. 

*جمله محبوب دوست از کتاب ارمیا