میگفتی جای سکوت تو زندگیت کمه! حرف از یه جایی به بعد فقط صداست کلمه ست روح نداره اگر سکوت پس و پیششش نباشه.