بحث کردن ( نه جدل کردن؛ بحث به معنی گفتگو) همراه با پذیرش این ریسک هست که شما خودتون رو در معرض قانع شدن یا تغییر عقیده و شک کردن به وضعیت فعلی قرار بدین. برای اجتناب از چنین ریسکی طرف بحث رو خاطرجمع کنید به مقصودش رسیده و نیاز نیست تلاش بیشتری انجام بده. البته روش رندانه و شاید حتی شیادانه ای باشه و این خطر رو داره که به اشتباهات و جهلتون آگاه نشید.