چه کسی میتواند بگوید "تمام شده" و دروغ نگفته باشد؟

* عنوان و متن از نادر ابراهیمی