فاطمه! برم بهش بگم دوستش دارم؟

حس توهست به اون ربطی نداره نظم ذهنیش رو به هم نریز

بعد که از هم جدا شدیم تماس گرفتم گفتم به فهم من اکتفا نکن کاری رو بکن که خودت فکر میکنی درسته؛ هرکاری که باعث بشه برمیگردی به امروز نگاه میکنی به خودت بدهکار نباشی.