رفته بودم داروخانه نسخه رو بگیرم یه آقایی اومده بود رنگ مو بخره گفت خانوم ببخشید به نظر شما چه رنگی به من میاد؟ نمیخوام معلوم بشه رنگ کردم.یه ترس کودکانه ای داشت گفتم رنگهای گروه n به طبیعی نزدیک تر هست رنگ موهای خودتون بگیرید معلوم نمیشه فقط سفیدها رو میپوشونه. تشکر کرد کلی هم دعام کرد.راستی ما چرا از نشونه های پیری میترسیم؟!