گفت فاطمه وابسته نشدن یه قدرت محسوب میشه.
حتی همسرت؛ فرزندت، همه.
نه اینکه انقدر یکی نزدیک باشه که وقتی بره یه تیکه از تو رو ببره.
مریم چه معلم سخت گیری هست برای من.