الان دارم سریال می بینم پسره عاشق دختری شده که زخم عاطفی داره یا داره ادای عشق درمیاره.

خوب عزیزم دکتر برو درمان شو؛ رابطه آدم قوی میخواد!