همه این روزها میرن ارتفاعات " فیل بند" . صرفا جهت اقناع کمبود روحیم و عقب نیفتادن منم در اسرع وقت میرم.

بی ربط: گفت یا مکن با فیلبانان دوستی....میخواستم بپرسم مگه دوستی؟!