وقتی حس میکنم یکی خیلی باشکوه و کامل به نظرمیرسه مراقبم جلوتر نرم. آدمها مثل اشکال هندسی فاصله کانونی دارن؛ جذابیت و شکوهی که می بینیم مخصول ایستادن در نقطه کانونی هست. این فاصله بشکنه همه مثل هم هستیم. لزوما نزدیک تر شدن تصویر رو با کیفیت تر نمیکنه.فاصله رو رعایت کنیم.