به دوستش گفت بیا ببین این چی میگه!

گفتم آقا؛ "این" اسم اشاره به اشیا و حیوان هست.

گل درخت کمد گوزن پلنگ

من ایشون هستم.