گوشی دستم بود خوابم برد. نیمه شب بیدار شدم دیدم گوشی نیست! یه تکه کاغذ تا شده کف دستم دیدم؛ نوشته بود: دنبالش نگرد. جاش امنه. بخواب.

مامان خلاقیت عجیبی در سکته دادن داره!