دیروز داشتم فکر میکردم بهت بگم دکتر رفتی؟ چی شد؟
بعد دیدم در برابر سوال احتمالی " باز چی شده مهربون شدی" هیچ جوابی ندارم.
فلذا سکوت کردم چیزی بهت نگفتم :)