اگر دیدین خانومی حاشیه اتوبان چمران با یک بطری نوشابه خالی ایستاده منم!
ماشین جوش آورده یه لیتر آب نیاز دارم
اگر کسی رد میشه کمک کنه لطفا :/