از آدم های بی دلیل مهربون میترسم؛ باگذشت هایی که هرکس اذیتشون کنه لبخند میزنن رد میشن. اصلا ابراز نمیکنن خشم و اعتراض دارن...اینها یک روز همه ی سکوتهاشون صدا میشه و دیگران رو در نفرتشون غرق میکنن.