شما بهشت منی
همونجا که هر ممنوعه ای قابل انجامه.
همیشه باش ؛ حتی دور
وجودت امنیت میده به جهان من.