یکبار داشتم مصاحبه ای از " اندیلا" که سلام و درود ما بر او باد میخوندم ؛ درباره خودش گفته بود من آدم پیش پا افتاده ای هستم. از اون روز شکوه عجیبی در این کلمه می بینم و در خانوم اندیلا البته.