گفت دلت شکسته ....وسط حرفش گفتم: نه، اصلا!
یک ماه گفتم بگم نگم ؛ دست آخر بهش گفتم میدونم نمیخواستی ناراحتم کنی ولی کردی. چرا به روم آوردی که میدونی!
گفت تلاش مذبوحانه بود برای همدلی...خجالت کشیدم. حس کردم دلخوریم شکلی از قدرنشناسی هست در برابر محبتش.