بعد عاطفی قضیه رو که کنار بگذاریم و ۱۶ سالگیم منو مدیریت نکنه؛ حس میکنم دلتنگی قلب نیست که هر سلولش بمیره دیگه نشه کاری کرد...دلتنگی گاها حکم آپاندیس رو داره. اون گوشه کنارا هست. نباشه هم اهمیتی نداره باشه هم حسن مضاعفی نیست!