و بپرهیزید از ارتباط با آدم هایی که عزت نفس و احساس ارزشمندی شما رو با پوشش حسن نیت تحت الشعاع قرار میدن. تفاخر اذعان به این هست که ما تحقیر شدیم و آسیب خوردیم. اگر کسی منجر میشه شما فخرفروشی کنید ازش فاصله بگیرید چون داره احساس حقارت رو در ما بیدار میکنه حتی اگر ظاهر خوش برخورد و بی نقصی داشته باشه.