داشتیم درباره مسیح مصلوب حرف میزدیم و باور نیچه درباره مرگ خدا؛ یکدفعه گفت یا قمر بنی هاشم.
طنز ملیحی بود که باعث شد وسط کلی تلخی دوتایی بخندیم :)
احساس امنیت میکنم کنارش؛ با رعایت همه سلسه مراتبی که بین ما هست.