فقط چند قواره قبل از خانه موزه استاد انتظامی؛ سرکوچه قبل از سوپر مارکت یک گلفروشی هست که هروقت قراره گل بخرم و دیرم شده تماس میگیرم گل رو حاضر میکنه که برسم. این هفته رفتم گل بخرم گفتم مقصود ما داره از محله شما میره گفت دعا میکنم یه بهانه برای اینجا اومدن داشته باشید همیشه. بعد گفت من دلم روشنه بازم میاید و این گل آخر نیست. راستش دل منم روشنه ...دل تو چی؟