کتاب جستارها رو تموم کردم.راشل اومد و تلخی رفتن کلوئه موندگار نشد.
زندکی همین بود.