کتاب جستارها رو تموم کردم.راشل اومد و تلخی رفتن کلوئه موندگار نشد.
همیشه وقتی یه آدم نامناسب فرساینده رو رها کنید یه شخص استاندارد رو پیدا خواهید کرد. جرئت کنید رها کردن رو تجربه کنید مثل دوست جان که این روزهای سخت جرئت کرده از آدمی که تکه ای از خودش شده بود دل بکنه.دختر غمت خیلی نجیبه.بهت می بالم