صبح امروز در حالی که ساعت هنوز ۷ نشده بود در کلینیک زنان صدای قلبش رو شنیدم و ضبط کردم. مامانش روی تخت خوابیده بود و از شنیدن صدای قلب جنینش لبخند میزد. زن ها چقدر عجیبن؛ میتونن ساده و معمولی کنارت قدم بزنن در حالی که یک راز زنده رو در وجودشون پنهان کردن :)