یک کیلو سیب گلاب
یک کیلو آلو زرد
یک کیلو گلابی خریدم.
شد ۴۶ هزارتومن.
دارم از اینکه فردا باز اینجا بیدار بشم میترسم.