بین من و تو فقط " فردا" فاصله انداخته.


* عنوان از اخوان ثالث