یک جایی هم هست که آدم به خودش میگه: " بس کن دیگه؛ ببین ؛ بفهم"

یه اتفاقی می افته که میفهمی لازمه دست برداری از نفهمیدن!