همیشه برای من کاریزما داشت؛ از بیست سالگیم. آدمی که جرئت و شجاعت این رو داشته که شبیه هنجارهای غلط و تکراری جامعه نباشه به قیمت اینکه بقیه ( امثال من که الگوهای نادرست و بی رحمانه ای برای قضاوت داریم) درباره ش بدترین چیزها رو فکر کنن.خوشحالم که ۷ سال زمان برد و خوشحال ترم که بالاخره اتفاق افتاد.