خوندن " جستارهایی در باب عشق " سخت بود؛ حسی شبیه شنا در بخش عمیق استخر.
و جذاب بود شبیه تماشای شهر از یک منظره ی مرتفع.