دارم بهش ایمان میارم. یه جزیره ی کوچیک برای آزادی.

هر کس دوست داره در استودیوی ایشون روسری داره هرکس دوست نداره بی روسری میگرده. باورش سخته که اونجا چهل متر از مملکت ماست. نه مثل مترو که خانومها با ظاهرهای متفاوت از سر خشم به هم تیز نگاه میکنن.