شبی چهار ساعت میخوابم بعد صبح که بیدار میشم انگار به اندازه اصحاب کهف خوابیدم؛ سینه مرغ شده کیلویی ۲۲ هزارتومان! و دغدغه هام داره به طبقه ۲- سقوط میکنه.