از فوتبال برگشته؛ کتابهای کنکورش رو پهن کرده درس بخونه میگه یه شلوار به من میدی؟ میگم نه

یه دامن زرشکی برداشته پوشیده. گفتم خجالت نمیکشی؟ گفت چون بی اجازه برداشتم؟ گفتم نه ، چون دامن پوشیدی! فرمود رها کن کلیشه های جنسیتی رو فاطمه. لباس لباسه دیگه!