برگشتن به خونه رو شبیه یه آیین کامل به جا بیارید نه از سر اجبار و عادت و تکرار.

بگزارید ساعت برگشتنتون؛ لحظه ی رسیدنتون خونه شوق داشته باشه برای در آغوش گرفتنتون. خونه به اعتبار رشته محبت بین آدمهاش خونه میشه. خونه ساختن بلد باشیم؛ خونه داشتن....