فکر میکنم از چخوف بود این جمله که اشتباه دوم انتخاب توست!
با توجه به این موضوع مواجهه با موضوع به شکل " اشتباهی که پیش آمده" دیگه دیدگاه قابل تاملی نیست.
پس اجتناب میکنیم از تکرار خطا.