با موقعیت شغلی و خانوادگی و مدرک تحصیلی و جایگاه اجتماعی آدمها ازدواج نکنید.
در لباس خونه آدمها یکی دیگه میشن.