از دست دادن، ترک کردن و جداشدن حسی مشابه شروع به کاهش وزن داره.
چه کار چه یار چه سرزمین از هرکدام جدا بشی ..... اولش سخته اما بعدش حس سبکی رو تجربه میکنی که به تمام درد مسیر می ارزه.