از من دلخور بود. گلفروشی نبش بهارشیراز گل خریدم رفتم سراغش. دو لیوان چای و چند حبه قند برداشتیم رفتیم پشت بوم؛ گفت اومدی که بگی اشتباهت رو قبول کردی؟ گفتم  دلتنگیم رو قبول کردم.