کلمه هات هواست.
من با هوای تو نفس میکشم.
سلام میکنی سه هفته هوای خوب دارم؛ مثل هوای هفته اول فروردین تهران.