اگر دلم بخواهد یک استعداد را قویا در خودم بکشم؛ آن "جوگیری" ست. 

یک درجه سه اصل بودن به مراتب بهتر از درجه یک ری مارک است.