بخشی از فیلم room که پسربچه میخواد در کمد رو باز کنه و بیاد بیرون؛ چند لحظه فیلم پاز کردم، نفس عمیق کشیدم و بعد باقی فیلم رو دیدم. الان کلوئه داره گریه میکنه؛ مرد صبحانه رو به خاطر نبود مربا توت فرنگی خراب کرد. کتاب رو پاز کردم دارم نفس عمیق میکشم.