فقط ۱۹۰ کیلومتر تا همدان مونده بود.با یک نرمش قهرمانانه از آزادراه ساوه همدان چرخیدیم به سمت اصفهان!
هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی به مقصد میرسی یا نه.