تیر ماه به قلب ما شلیک کرده با تولد تو

ترنم

سه سالگیت مبارک دخترکوچولوی بی نظیر.