برای ۶ ساعت لازم داشتیم در یک خانه اقامت کنیم تا صبح شود. سرچ کردم اجاره منزل مبله و چند شماره پیدا کردم.

تماس گرفتم آن طرف خط پسر جوانی بود پرسید نسبتتون با همسفراتون چیه؟ گفتم خانواده ایم.گفت خیلی از اینها که میان دنبال خونه دربستی میگن خانواده هستن اما تا موبایل یکی زنگ میخوره به اون یکی میگه چیزی نگی صداتو بشنون. بعد که دید واقعا خانواده ایم عذرخواهی کرد.