یکی از روش های ابراز علاقه به فرزندمون این هست که به دنیا نیاریمش!
در این شرایط نامطمئن بچه دار شدن جسارت میخواهد بی شک.